tungtung
Search…
Terms & Conditions
Điều khoản và điều kiện khi tham gia nền tảng tungtung.vn. Hiểu về quyền và trách nhiệm giúp bạn nâng cao chất lượng hệ thống và đảm bảo quyền lợi cá nhân.
Last updated 11/04/2018
Vietnamese
English

1. Qui định chung

Những Chính sách và điều khoản của chúng tôi được nêu tại đây có phạm vi điều chỉnh đối với tất cả các hoạt động của bạn trên tất cả các trang trên Tungtung.vn, bao gồm Tungtung CommunityTungtung Enterprise (sau đây gọi là Tungtung). Các điều khoản này có hiệu lực và áp dụng cho tất cả các hoạt động của người dùng trên Tungtung. Khi sử dụng Tungtung, bạn đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong văn bản này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản và điều kiện dưới đây của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Tungtung.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn không được đăng các nội dung không thuộc quyền sở hữu trí tuệ của bạn lên Tungtung. Tungtung và/hoặc đơn vị chủ quản của Tungtung có toàn quyền quyết định đến các sở hữu trí tuệ và nội dung có trên Trang này.
Tungtung.vn luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung của thành viên đăng tải hoặc chính nội dung của Tungtung. Nếu có bất kỳ nội dung nào trên Tungtung mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
Bạn được trao quyền giới hạn trong việc sử dụng một số nội dung của Tungtung, bạn có thể tham khảo phần “Hạn chế” dưới đây.

3. Hạn chế

Bạn bị hạn chế tuyệt đối trên tất cả các điều sau đây:
 1. 1.
  Bán, cấp phép lại và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào của người dùng khác hoặc của Tungtung;
 2. 2.
  Chia sẻ quyền sử dụng tài khoản của mình trên Tungtung cho bất kỳ người dùng nào khác;
 3. 3.
  Sử dụng các trang của Tungtung dưới bất kỳ hình thức nào gây tổn hại đến Tungtung.vn;
 4. 4.
  Sử dụng Tungtung dưới bất kỳ hình thức nào gây ảnh hưởng đến việc truy cập vào Tungtung của những người sử dụng khác;
 5. 5.
  Sử dụng Tungtung này trái với luật pháp và các quy định hiện hành gây tổn hại cho Tungtung, hoặc cho bất kỳ cá nhân hoặc các đối tác kinh doanh hiện có trên Tungtung;
 6. 6.
  Tham gia vào việc khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Tungtung, hoặc trong khi sử dụng Tungtung;
Một số khu vực nhất định của Tungtung này bị hạn chế truy cập và Tungtung.vn có thể hạn chế truy cập của bạn vào bất kỳ khu vực nào của trang web này vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình. Bất kỳ ID người dùng và mật khẩu nào bạn có thể có đối với Tungtung này đều được bảo mật và bạn phải duy trì tính bảo mật của thông tin đó.

4. Nội dung của bạn

Trong các điều khoản và điều kiện này, "Nội dung của bạn" có nghĩa là bất kỳ đề thi có bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc các tài liệu khác bạn chọn để hiển thị trên Tungtung. Bạn sở hữu tất cả nội dung và thông tin bạn đăng lên Tungtung và bạn có thể kiểm soát thông tin thông qua các chế độ tuỳ chỉnh của chúng tôi. Ngoài ra:
 1. 1.
  Đối với nội dung được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video (nội dung SHTT), bạn đặc biệt cấp riêng cho chúng tôi quyền sau đây: bạn cấp cho chúng tôi một giấy phép toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại và miễn phí để sử dụng mọi nội dung mà bạn đăng lên hoặc liên quan tới Tungtung.vn (Giấy phép SHTT). Giấy phép SHTT này kết thúc khi bạn xóa nội dung SHTT hoặc tài khoản của mình trên Tungtung, trừ khi nội dung của bạn đã được chia sẻ với người khác và họ đã không xóa nó.
 2. 2.
  Khi bạn xóa nội dung SHTT, nó sẽ bị xóa theo cách tương tự như việc xoá dữ liệu trong thùng rác trên máy tính. Tuy nhiên, bạn cần ý thức rằng nội dung đã xóa có thể tồn tại trong bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng sẽ không có sẵn cho người khác).
Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được xâm phạm quyền của bên thứ ba. Tungtung.vn có quyền xóa bất kỳ Nội dung nào của bạn khỏi trang chúng tôi bất cứ lúc nào nếu chúng tôi phát hiện thấy bạn vi phạm các Quyền Sở hữu trí tuệ của người khác.

5. Giới hạn trách nhiệm.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Tungtung.vn, bao gồm cả các nhân viên, giám đốc và nhân viên của công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, hậu quả hoặc trách nhiệm phát sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng trang web này.

6. Bồi thường.

Bạn phải bồi thường cho Tungtung.vn một cách đầy đủ mọi khoản nợ, chi phí, yêu cầu, nguyên nhân khởi kiện, thiệt hại và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của bạn các quy định của các Điều khoản này.

7. Khả năng chia tách.

Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ theo bất kỳ luật áp dụng nào thì tính không hợp lệ hoặc không hợp pháp này sẽ không làm cho toàn thể Điều khoản sử dụng này không thể thi hành hoặc không hợp lệ và các điều khoản không hợp lệ sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại.

8. Thay đổi và điều chỉnh các Điều khoản.

Tungtung.vn được phép sửa đổi các điều khoản này vào bất cứ lúc nào để đảm bảo tính phù hợp và sẽ có thông báo kịp thời đến người sử dụng. Bằng cách sử dụng các trang của Tungtung, bạn sẽ phải thường xuyên xem lại các Điều khoản này để đảm bảo bạn hiểu tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng Tungtung.

9. Chuyển nhượng.

Tungtung.vn được phép chuyển nhượng và chuyển nhượng lại các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và có sự thông báo hợp lý. Tuy nhiên, bạn sẽ không được phép chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ cho bất kỳ quyền và / hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

10. Toàn bộ Thoả thuận.

Các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ thông báo pháp lý và miễn trừ trách nhiệm nào trên trang web này, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tungtung.vn liên quan đến hoạt động sử dụng các trang Tungtung của bạn và thay thế cho tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó.

11. Luật pháp và thẩm quyền.

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật nước sở tại, nơi mà Tungtung đăng ký hoạt động kinh doanh.

1. Introduction.

These Website Standard Terms And Conditions (these “Terms” or these “Website Standard Terms And Conditions”) contained herein on this webpage, shall govern your use of this website, including all pages within this website (collectively referred to herein below as this “Website”). These Terms apply in full force and effect to your use of this Website and by using this Website, you expressly accept all terms and conditions contained herein in full. You must not use this Website, if you have any objection to any of these Website Standard Terms And Conditions.

2. Intellectual Property Rights.

Other than content you own, which you may have opted to include on this Website, under these Terms, Tungtung.vn and/or its licensors own all rights to the intellectual property and material contained in this Website, and all such rights are reserved.
Tungtung.vn welcomes your comments / suggestions on the content of the website. If there is any part of this website that you believe has been flagged for copyright infringement by third parties, please contact to our Customer Relation Agent.
You are granted a limited license only, subject to the restrictions provided in these Terms, for purposes of viewing the material contained on this Website,

3. Restrictions.

You are expressly and emphatically restricted from all of the following:
 1. 1.
  Publishing any Website material in any media;
 2. 2.
  Selling, sublicensing and/or otherwise commercializing any Website material;
 3. 3.
  Using this Website in any way that is, or may be, damaging to this Website;
 4. 4.
  Using this Website in any way that impacts user access to this Website;
 5. 5.
  Using this Website contrary to applicable laws and regulations, or in a way that causes, or may cause, harm to the Website, or any person or current business partners on Website;
 6. 6.
  Engaging in any data mining, data harvesting, data extracting or any other similar activity in relation to this Website, or while using this Website;
Certain areas of this Website are restricted from access by you and Tungtung.vn may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in its sole and absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality of such information.

4. Your Content.

In these Terms And Conditions, “Your Content” shall mean any test, audio, video, text, images or other material you choose to display on this Website. You own all of the content and information you post on our website, and you can control how it is shared through your privacy when you post it. In addition:
 1. 1.
  For content that is covered by intellectual property rights, like test, audio, videos (IP content), you specifically give us the following permission: you grant us a non-exclusive, transferable, sub-licensable, royalty-free, worldwide license to use any IP content that you post on or in connection with Tungtung.vn (IP License). This IP License ends when you delete your IP content or your account unless your content has been shared with others, and they have not deleted it.
 2. 2.
  When you delete IP content, it is deleted in a manner similar to emptying the recycle bin on a computer. However, you understand that removed content may persist in backup copies for a reasonable period of time (but will not be available to others).
 3. 3.
  Your Content must be your own and must not be infringing on any third party’s rights. Tungtung.vn reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time if we detect your violation on other’s IP Rights.

5. Limitation of liability.

Under any circumstances, Tungtung.vn, including its officers, directors and employees shall not be liable for any indirect, consequential or special liability arising out of or in any way related to your use of this Website.

6. Indemnification.

You hereby indemnify to the fullest extent Tungtung.vn from and against any and all liabilities, costs, demands, causes of action, damages and expenses (including reasonable attorney’s fees) arising out of or in any way related to your breach of any of the provisions of these Terms.

7. Severability.

If any provision of these Terms is found to be unenforceable or invalid under any applicable law, such unenforceability or invalidity shall not render these Terms unenforceable or invalid as a whole, and such provisions shall be deleted without affecting the remaining provisions herein.

8. Variation of Terms.

Tungtung.vn is permitted to revise these Terms at any time as it sees fit and we will notice any changes to all users in time. By using this Website you are expected to review such Terms on a regular basis to ensure you understand all terms and conditions governing use of this Website.

9. Assignment.

Tungtung.vn shall be permitted to assign, transfer, and subcontract its rights and/or obligations under these Terms with suitable notice. However, you shall not be permitted to assign, transfer, or subcontract any of your rights and/or obligations under these Terms.

10. Entire Agreement.

These Terms, including any legal notices and disclaimers contained on this Website, constitute the entire agreement between Tungtung.vn and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.

11. Governing Law & Jurisdiction.

Terms of use are governed by the laws of Vietnam.
Copy link